Prenos pravice

Patent, blagovna znamka ali model, ali prijava le-teh, se lahko prenese na drugo stranko.
Zahtevani dokumenti vsebujejo izvirno, notarsko overjeno listino o prenosu pravice ali overjen sporazum in pooblastilo v imenu pridobitelja pravice (novi lastnik). En dokument o prenosu pravice lahko služi za več prenosov.

Licenciranje

Patent, blagovna znamka ali model, ali prijava le-teh, se lahko licencira drugi stranki.
Licenčna pogodba mora biti v pisni obliki in mora vsebovati vsaj naslednje informacije: predmet licenčne pogodbe, obseg licence, vrsta licence (izključna ali neizključna), trajanje licence, pravico podeliti podlicenco in dogovorjeno licenčnino.

Dajalec licence ali pridobitelj licence lahko licenčni sporazum zapiše v ustrezen register. Zahtevani dokumenti morajo vsebovati overjeno kopijo licenčne pogodbe in pooblastilo v imenu dajalca licence in pooblastilo v imenu pridobitelja licence.